Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Young Living. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Young Living  is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van onze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Young Living  niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Young Living  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site,  of(on)bereikbaarheid van de site.